PORADNIK

HomePORADNIK

1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art. 77–81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 170 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofi arom działań wojennych (Dz.U. Nr 249, poz. 1824 ze zm.), art. 12a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 982 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.).

 

2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

– osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,

– ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,

– osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących za okres
po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego,

– osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

– cywilnej niewidomej ofi ary działań wojennych pobierającej świadczenia pieniężne,
– osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

– osoby pobierającej rentę socjalną,

– osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,

– osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,

– osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

– osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,

– członka rodziny osoby wymienionej w ppkt 1, 2, 9, 10, 11,

– członka rodziny osoby wymienionej w ppkt 6, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej.

 

3. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

– małżonek (wdowa i wdowiec),

– rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,

– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,

– przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w ppkt 3,

– rodzeństwo,

– dziadkowie,

– wnuki, osoby, nad którymi ustanowiona została opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również: pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty.

W przypadku, gdy osoba zmarła:

– pobierała świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,

– była członkiem rodziny osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, spełniającym warunki do renty rodzinnej,

– pobierała rentę socjalną,

– pobierała świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego zasiłku albo do świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego nie przysługuje z innego tytułu.

 

5. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustala się w następujący sposób:

1) Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.

2) Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członek rodziny albo przez podmiot, o którym mowa w pkt 3, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.

3) W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, członkowi rodziny zasiłek przysługuje w wysokości podanej w ppkt 1.

 

6. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

 

7. Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

– wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,

– skrócony odpis aktu zgonu,

– oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzonych przez bank,

– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste,

– zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów częściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy

image
http://www.dobrowolski-hernes.pl/wp-content/themes/hazel/
http://www.dobrowolski-hernes.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Loading posts...
/home/rb2019/domains/dobrowolski-hernes.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off